Ondeugdelijke gegevensverwerking door jeugdbescherming

14325
Nathalie van Waterschoot, senior rechter bij de rechtbank in Amsterdam. Nathalie schrijft op persoonlijke titel op deze site.

In een rechtsstaat als die van ons valt of staat de bescherming van grondrechten, de veiligheid van burgers, een goede rechtspleging en het vertrouwen daarin met het zorgvuldig verzamelen en deugdelijk verwerken van feiten over burgers door overheidsinstanties. En uiteraard dient een goede, rechterlijke controle daarop te zijn gegarandeerd.

Gezien de aanhoudende stroom van rapporten en publicaties – links zijn te vinden in de op mijn Linkedin gedeelde bijdragen en berichten – gaat het op alle genoemde, rechtsstatelijke kernwaarden in het systeem van de jeugdbescherming en het familierecht vaak mis.

Waarheidsvinding

Dat houdt veelal verband met wat Veilig Thuis en jeugdbeschermingsorganisaties als Bureau Jeugdzorg zelf aangeven: zij doen niet aan waarheidsvinding. Voor de niet ingewijde lezer: U leest het goed! Dit zijn overheidsinstanties die geen deugdelijk feitenonderzoek verrichten, maar wel rapporten schrijven op basis van verzamelde verhalen en gegevens over u. De inhoud van deze rapporten wordt vervolgens door deze organisaties en door andere overheidsinstanties voor waar aangenomen.

Zulk onrechtsstatelijk overheidshandelen leidt vaak tot ongekend onrecht met zeer ernstige (rechts)gevolgen voor kinderen en ouders op de korte en lange termijn. Naast het vervreemdende en traumatische effect van het opleggen van een door de overheid gecreëerde waarheid aan kinderen en ouders die niet hun werkelijkheid is, leidt dit overheidshandelen tot onterechte uithuisplaatsingen of tot beslissingen waardoor kinderen ten onrechte contact moeten blijven houden met een ouder die geweld pleegt. Daardoor blijft het geestelijk of fysiek geweld tegen kinderen en soms ook tegen een ouder voortduren.

Zorgwekkend

Verder is het rechtsstatelijk bezien zorgwekkend dat veel burgers bij zulk overheidshandelen de rechter niet (snel) kunnen bereiken en blijven steken in langdurige, en veelal geen oplossing biedende klachtprocedures bij diezelfde overheidsinstanties.

Aan de niet deugdelijke gegevensverwerking kunnen twee zorgwekkende ontwikkelingen worden toegevoegd. Het gaat dan om de risicoprofilering van burgers alsmede om het grasduinen in het digitale politiesysteem Basis Voorziening Handhaving (BVH) door Veilig Thuis en jeugdbeschermingsinstanties. Beide waren aan de hand in mijn persoonlijke situatie. Ik neem u mee in een stukje persoonlijke geschiedenis.

Persoonsgegevens

Ik heb inzage gevraagd in mijn persoonsgegevens in het BVH. Dit nadat mij in gesprekken en rapporten van Veilig Thuis en de Raad voor de Kinderbescherming bepaalde gebeurtenissen werden tegengeworpen waarbij ik niet betrokken was of die zich in een andere context hadden voorgedaan. De in het BVH opgeslagen persoonsgegevens waren nooit eerder met mij gedeeld.

De Raad wees me op een geregistreerde melding over een incident in mijn woonomgeving dat in het BVH stond vermeld als ‘huiselijke twist’. Ik wist niet wat de inhoud en van wie deze melding was. Bovendien kon ik aantonen dat de melding een valse melding moet zijn geweest, omdat ik in die periode op vakantie was in het buitenland. Hoewel ik dat kon bewijzen, hield de Raad vast aan ‘het incident’ uit het BVH. Verder wees de Raad op een melding uit 2016 ‘in verband met de scheiding van de ouders van de minderjarige’.

Perplex

Ik stond perplex. Deze melding die van mij was kon ik me herinneren, maar ging over iets heel anders: de jarenlange en steeds zorgwekkender stalking door mijn ex-partner. Mijn melding werd bovendien ondersteund door een bericht van een recherchepsycholoog van de politiedienst landelijke operationele samenwerking, afdeling gedragsidentificatie.

Onder meer het volgende stond daarin vermeld: ‘Een op de drie ex-partner-stalkers die dreigen met geweld, voeren hun dreigementen ook uit. Zijn teksten als (…) zijn als alarmsignaal te duiden. Laten we als politie, in navolging van de recente adviezen van de commissie-Eenhoorn over de moord op Linda van der Giesen, de veiligheid van het slachtoffer als uitgangspunt nemen en ervoor zorgen dat we er alles aan doen om de veiligheid van mevrouw Van Waterschoot en haar kinderen te waarborgen’.

Context

Hoewel ik in het gesprek bij de Raad de context van de melding uitlegde en inzage gaf in het bericht van de landelijke politie, bleef de Raad bij zijn standpunt. De stalking en de daarmee verband houdende veiligheidsrisico’s voor de kinderen en mijzelf werden niet serieus genomen. De Raad bagatelliseerde het tot een melding in verband met de scheiding van de ouders. Maar hoe moest het dan met de bescherming van de kinderen? Bovendien, ik kan toch niet verantwoordelijk worden gehouden voor het gedrag van mijn ex-partner?

Bij de politie kreeg ik enkele maanden later op mijn verzoek een overzicht uit het BVH van ‘alle registraties en meldingen waarin de politie informatie over u heeft verzameld en verwerkt’.

Lijst

Ik was alweer met stomheid geslagen. Ik kreeg een lijst met ‘incidenten’ die vanaf 2012 zouden hebben plaatsgevonden. Hoewel deze gebeurtenissen als mijn persoonsgegevens staan geregistreerd, kon ik veel van de in het BVH als ‘incidenten’ opgenomen meldingen en registraties niet meteen duiden. Standaard-opslagdata als ‘huiselijke twist’, ‘ruzie’ of ‘algemene mutatie’ zeggen immers niets over wie, wat en waar, noch over de context waarin ze zich zouden hebben afgespeeld.

Verder bleek uit dit overzicht dat mijn politiegegevens zijn verstrekt aan Veilig Thuis, Bureau Jeugdzorg Amsterdam en aan het Openbaar Ministerie. Ik ben echter nooit door deze instanties op de hoogte gebracht van de gegevensverstrekking uit het BVH.

Betekenis

Dat zette mij aan het denken. Want als het mij al niet lukt om de door politieambtenaren gekwalificeerde meldingen en gebeurtenissen die vervolgens in een gesimplificeerd digitaal systeem als ‘incidenten’ zijn opgenomen, te duiden, hoe kunnen medewerkers van Veilig Thuis, Bureau Jeugdzorg Amsterdam en het Openbaar Ministerie daar dan op deugdelijke wijze betekenis aan geven?

Omdat ik schrok van het grote aantal zogenaamde ‘incidenten’, verzocht ik om inzage in mijn dossier. Enkele weken later viel ik van mijn stoel. Uit het dossier blijkt dat veel van de ‘incidenten’ meldingen van mijn ex-partner betreffen, die zijn geregistreerd als ‘huiselijke twist’ of ‘ontvoering’. Meldingen die zelfs niet door politie zijn onderzocht en waarvan ik kan aantonen dat ze vals zijn.

Incidenten

Dat valt zelfs af te leiden uit rapporten van de politie zelf, die slechts zijn geregistreerd als ‘algemene mutatie’ of uit andere handelingen van politie die niet in het BVH zijn opgenomen. Waarom staan deze valse meldingen (nog steeds) als ‘incidenten’ bij mijn persoonlijke gegevens geregistreerd?

*tekst gaat door onder de foto*

Foto ter illustratie. Afbeelding van Gerd Altmann via Pixabay

Verder lees ik in het dossier rapporten van de politie die in het BVH slechts zijn geregistreerd als ‘algemene mutatie’. Het gaat echter om verslagen van de politie over traumatische gebeurtenissen rond de omgang van de kinderen en de andere ouder. Daarbij was ik niet betrokken, bovendien deden die gebeurtenissen zich niet in mijn woonomgeving voor. Waarom staan die ‘algemene mutaties’ als mijn persoonlijke gegevens geregistreerd?

Onderbouwen

Ook zijn er in de lijst van ‘incidenten’ meldingen te vinden van mij en registraties van de politie zelf die zijn ingeboekt als ‘stalking’, ‘bedreiging, afspraak op locatie’, ‘openlijke geweldpleging’, ‘cybercrime’ en ‘huiselijke twist’. De door mij gedane meldingen kan ik onderbouwen met stukken.

Het belangrijkste stuk – het bericht van de landelijke recherchepsycholoog uit 2016, waarmee de context van de vele valse meldingen geduid kan worden- blijkt echter niet in het dossier te zitten.  

In het politiedossier staat ook dat Veilig Thuis aan de politie heeft aangegeven dat men ten aanzien van de melding (toen ik op vakantie was in het buitenland) geen hulpverlening zou inzetten, maar dat dit gegeven bij een volgende melding zou meewegen. Ik heb er een paar keer achteraan gebeld, aangegeven dat het een aantoonbaar valse melding was en dat van het betrekken van deze melding bij een eventuele volgende melding, dus geen sprake kan zijn. Veilig Thuis was onvermurwbaar en hield vast aan wat in het BVH bij mijn persoonsgegevens staat vermeld. Wel zouden ze mijn kritiek in hun dossier opnemen.

Telefoontjes

Meerdere telefoontjes met politie leverden evenmin iets op. De politie zei me dat niets in het BVH wordt gewijzigd en dat ik tegen de valse meldingen, waaronder die van ontvoering en huiselijke twist maar aangifte moest doen. Maar ik ben toch niet verantwoordelijk voor de registratie in het BVH van een melding die zelfs niet door de politie is onderzocht? Bovendien heb ik in het verleden al eens aangifte gedaan, maar deden politie en OM daar niets mee. Uiteindelijk heeft politie mijn kritiek op de valse meldingen in het BVH geregistreerd, maar weet ik niet op welke wijze deze registratie gestalte heeft gekregen.

De Jeugdbescherming Amsterdam deed er daarna in hun zogeheten ‘Veiligheidsinschatting, ARIJ risicotaxatie’ nog een schepje bovenop. In hun rapport staat: ‘Risicofactor: Opvoeder(s) heeft crimineel gedrag vertoond (wat bijvoorbeeld blijkt uit veroordelingen en/of politiecontacten)’.

Geregistreerd

Dus ik sta bij de Jeugdbescherming Amsterdam geregistreerd als iemand met crimineel gedrag vanwege de in het BVH bij mijn persoonlijke gegevens genoemde ‘incidenten’ waarvan ik kan aantonen dat die niet juist zijn of op onjuiste wijze zijn geïnterpreteerd? In ieder geval was duidelijk dat de registratie van mijn kritiek door politie mij geen soelaas bood.

Ik schrijf deze column niet ten behoeve van mezelf. Ik wil hiermee inzicht geven in de niet-deugdelijke gegevensverwerking door Veilig Thuis en jeugdbeschermingsinstanties. Daarbij denk ik aan de, mogelijk duizenden burgers die met soortgelijke problemen te maken hebben en niet weten welke niet-deugdelijke gegevens waar over hen staan geregistreerd. Schandalen zoals met SyRI en de toeslagenaffaire zouden de alarmklok moeten doen luiden over de grote risico’s die aan risicoprofilering en niet-deugdelijke digitalisering en andere ondeugdelijke gegevensvergaring en -verwerking verbonden zijn.

Beweringen

Waar in de jeugdbescherming al niet aan waarheidsvinding wordt gedaan en in rapporten verhalen, onjuiste beweringen en verkeerde interpretaties worden opgeschreven, leidt het gebruik maken van risicoprofielen en het grasduinen in een politiesysteem als het BVH tot nog meer ongelukken.

In de Toeslagenaffaire heeft staatssecretaris Van Huffelen (Financiën) aangegeven dat gedupeerden met een schone lei moeten kunnen beginnen. Dat lijkt mij ook nodig waar het gaat om gedupeerden van niet-deugdelijke handelingen en beslissingen van Veilig Thuis en jeugdbeschermingsorganisaties die zijn gebaseerd op rapporten die niet op waarheidsvinding zijn gebaseerd en onjuist zijn.

Verantwoordelijkheid

Want hoe en waar hebben Veilig Thuis en jeugdbeschermingsorganisaties (onjuiste) persoonsgegevens van ouders en kinderen geregistreerd en met wie hebben zij die data gedeeld? De overheid heeft hierin een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid, al was het alleen al om onze grondrechten en veiligheid op rechtsstatelijke wijze te borgen en waarborgen. 

Burgers die ermee te maken krijgen, noemen het huidige systeem van de jeugdbescherming en het familierecht ‘kafkaësk’. Zelf zie ik veel herkenning in de theaterstukken van Karel Čapek. Hoe ziet mijn toekomst eruit als de overheid verzuimt te handelen waar het gaat om de niet-deugdelijke gegevensvergaring en -registratie door Veilig Thuis en jeugdbeschermingsinstanties?

Oma

Waarschijnlijk staat dan over vele jaren, wanneer ik oma mocht worden, de jeugdbescherming op de stoep met de mededeling dat ik mijn kleinkind niet mag zien. Dit omdat men in een digitaal systeem leest dat ik in het verleden crimineel gedrag heb vertoond en men in het BVH veel ‘incidenten’ ziet staan.

Waarschijnlijk ben ik dan weer jaren bezig om met objectieve stukken aan te tonen dat dat niet de werkelijkheid is. Als instanties me dan wel zouden horen, serieus zouden nemen en deugdelijk onderzoek zouden doen, kan ik mijn kleinkind dat dan inmiddels al naar de lagere school gaat, hopelijk in mijn armen nemen.  

*Lees ook Nathalie’s vorige column over de gevolgen van de toeslagenaffaire.

Steun de website Femke Fataal

Vond je dit een goed artikel? Laat dan je waardering blijken met een kleine bijdrage. Je kunt me ook met een vaste, maandelijkse bijdrage steunen. Dan kan ik onderzoek doen en schrijven en kun jij mijn verhalen blijven lezen. Dankjewel!

12 REACTIES

 1. Dank mevrouw Van Waterschoot voor dit zeer herkenbare relaas. Leest u 2016:1140 op rechtspraak.nl welke zaak gaat over wijlen judith vd stoep. Slachtoffer van…..Leest u 2013:2939 en zie dat het mogelijk is om met dwangsom Veilig Thuis te dwingen tot aanpassen flutrapport. Ik hoop dat u uw goede werk in dezen voortzet. En dat daardoor zaken fundamenteel verbeteren bij VT, GI en.RvdK. Vr gr mr B.W. (Bas) de Groot

 2. Beste
  Onze dochter maakt al van voor de geboorte van haar dochter nu 5 jaar soort gelijke dingen mee mede door narstische ex partner rvk en jeugdzorg.
  Beschuldigingen van sexueel misbruik en mishandeling valse aan giften etc etc.
  Jeugdzorg maakt valse rapportages en rvk rapporteerd alle leugens van ex … bv dat wij .. mijn moeder ,ik en onze dochter niet opgevoed zijn door biologische vader . In rapporten staat 42 keer … vader zegt… maar naar alles is nooit onderzoek gedaan , als ze dat zouden doen hadden ze er achter kunnen komen dat ex partner alles weer spiegelt en de rapportages over hemzelf gaan van wat hij zegt en doet. Ex Manipuleerd kindje en iedereen erom heen
  Wij hebben ook alles zwart op wit en opnames en foto’s, word helaas zo van tafel geveegd.
  Geestelijke mishandeling en geestelijk kindermishandeling word er bij ons gedaan en rvk en jeugdzorg Brabant doet er net zo hard aan mee.
  Dit is nog maar een klein stukje van ons verhaal.

  Mvg een verdrietige oma
  Linda van loon

 3. Herkenbaar….
  Mijn ex heeft een aantal keren de politie gebeld. Hij zou onze zoon niet meekrijgen.
  De politie heeft mij nooit op de hoogte gebracht van deze meldingen en mij ook nooit gevraagd naar mijn verhaal (te onderbouwen met e-mails tussen ex en mij).
  Maar ja, een melding waarbij een minderjarig kind betrokken, dat zorgt voor een melding bij VT.
  En die trokken ook niet bij mij aan de bel!
  Pas toen ik zelf melding deed (geen aangifte) van mishandeling door mijn ex, kwam VT om de hoek kijken.
  Positief dacht ik, tot bleek dat er diverse meldingen lagen…..
  Ik heb een klacht ingediend tegen VT dat deze meldingen niet besproken zijn met mij. Gehonoreerd. Maar feit blijft dat die valse meldingen gewoon geregistreerd blijven….
  En daardoor is mijn toekomst ook beïnvloed, want “waar rook is, is vuur”.
  Het handelen van de politie in deze vind ik erg laakbaar.
  En hierdoor is er zelfs een OTS gekomen, want we maken er maar meteen strijdende ouders van….
  Volgende maand zal de rechter een verlenging uitspreken.
  Het heeft alleen maar gezorgd voor een verslechterde omgang tussen mijn ex en onze zoon. En dat jochie van bijna 8 is dus echt het kind van de rekening…

  (Maar hij levert de GI wel €11.000 per jaar op….)

 4. Wat fijn dat je dit schrijft. Zo belangrijk dat dit verandert. Verwijsindex Risicojongeren is ook zo’n gedrocht.

  Ik vond het zo schokkend dat zowel VT als RvdK mij gewoon hardop zeiden: wij doen niet aan waarheidsvinding.

  • Ja ongelofelijk. En ondertussen denken ze de waarheid in pacht te hebben.

   En de kinderen en ouders betalen de prijs. Zoveel spijt dat ik ze betrokken heb en dat ik dacht dat deze instanties er zijn om je te helpen.

 5. Mijn kinderen zijn uit huis geplaats alleen door wraak van hun vader omdat ik niet wou dat hij bij ons komtbof kinderen in de wekend bij hem kreeg (vader gebruik drugs) en de verslagen worden al drie jaar zelfde terwijl ik was twee jaar geleden verplicht om te gaan verhuizen anders pakken ze kids af. Dus ben ik met kinderen verhuisd en toch heeft vader valse meldingen gedaan en de gezinsvoogd en begeleiding werkten samen met hem…..

 6. Slechte organisaties ooit en door het systeem blijven veel vrouwen thuis bij hun gewelddadige partner om dichterbij de kinderen te blijven.
  Na huiselijk geweld kreeg ik contact met Veilig Thuis. De man in kwestie zei letterlijk dat veel vrouwen huiselijk geweld overdrijven en dat kinderen geen trauma’s kunnen hebben, wellicht een nachtmerrie maar meer ook niet. Ik viel van mijn stoel. Toen kwam Jeugdzorg die niet aan waarheidsvinding doet en niet wilde luisteren naar mijn verhaal. Bij gezonde vragen naar het traject werd er tegen me geschreeuwd (opname aanwezig) en gedreigd met UHP terwijl er geen enkele reden is. De kinderen zijn geestelijk en lichamelijk gezond en blij dat de gewelddadige ouder weg is. En toen kwamen we bij de rechter. Die vertelde ons dat half Nederland drugs gebruikt en dat hij daar dus geen probleem in zag. Huh, de rechter die dat goed vond???? Getuigen van twee advocaten hierbij. Aangezien hij het dossier niet had gelezen verwees hij ons door naar Mediation. Na 3 dure sessies met een kanon van gescheld door ex waar Mediatior bij zit, kwam er geen schot. De mediator was er niet kundig voor en er liep nog een tuchtzaak tegen haar. Slik, daar waren we weer terug bij af. En daar kwam Jeugdzorg weer want omgang moest gewoon gebeuren en hulpverlening voor de kinderen mocht niet worden ingezet omdat de gewelddadige partner weigert. Dus werd er weggekeken. Het gesprek met de Raad is geweest en ow wat heb ik me vergist in deze mensen. Ik dacht eindelijk, een organisatie die de veiligheid gaat onderzoeken. Nee hoor, ze starten met de onwaarheden van de ex en je moet je maar verdedigen. Daarnaast allerlei aannames en een slecht dossier van Jeugdzorg. Ik ben huilend in de auto gaan zitten, hoe kon dit nou in Nederland? Ik heb een klacht ingediend en ze hebben mijn klacht geaccepteerd. We krijgen nu weer nieuwe raadsleden en een nieuw onderzoek en hopen dat ze daar professioneel mee omgaan. Nu heb ik via Jeugdzorg 2 jeugdbeschermers die gaan experimenteren met de kinderen door een tekening te maken. Uit ervaringen begreep ik dat Jeugdzorg dat doet om snel daarna omgang in te zetten en de uitleg van de tekeningen klein te maken. Het is geen middel om te beoordelen maar het wordt toch gebruikt. En zo gaan ze door. De jeugdbeschermers is uitgevallen door een burnout en nu heb ik een schoolverlater die geen enkele ervaring heeft en mag oordelen over de kinderen. Wat????? Schandalig systeem. Als ik dit allemaal had geweten was ik bij de gewelddadige partner gebleven, Shame on you Nederland

 7. Dit maken we ook mee met onze (klein)dochter. Ze is seksueel misbruikt door de vader. De kinderarts doet onderzoek en ze adviseert om het kind bij haar moeder en grootouders mz te laten verblijven in het belang van haar veiligheid en welzijn. Ook meldt zij het kind bij het Goofyspreekuur SKZ EMC. Met steun van Veilig Thuis RR, de WSG, en de Raad weigert de vader behandeling door het Goofyspreekuur. Om de vader te beschermen, weigeren al die kinderrechters en het hof in Den Haag op advies van de Raad en de WSG dit onderzoek door het Goofyspreekuur onder het mom dat het belastend is voor het kind en ze beslissen dat het kind bij de vader moet verblijven, ondanks dat de medisch adviseur verklaart dat de behandeling van Goofy niet belastend is voor het kind, maar het juist werkt in haar belang. Er zijn bewijzen dat het kind ook nog psychisch door de vader en zijn ouders wordt mishandeld. De zedenpolitie wil geen onderzoek starten. De zedenpolitie zegt dat de vader allerlei smerige seksuele handelingen bij zijn kind mag doen, behalve penetratie. Zo denken Veilig Thuis RR, de WSG, de Raad voor de Kinderbescherming en ook al die kinderrechters en zelfs het gerechtshof in Den Haag erover. Om geen onderzoek te hoeven doen, zegt de politie dat wij de vader zwartmaken. Behalve de verklaring van de kinderarts hebben wij heel wat andere bewijsstukken tot onze beschikking om aan te tonen dat er wel degelijk sprake is van seksueel misbruik en fysieke en psychische mishandeling, maar omdat geen van hen aan waarheidsvinding willen doen, willen ze niet de tijd nemen om onze bewijsstukken serieus te bestuderen. In al de rapporten van de politie, VT RR, de WSG en de Raad staat ‘Vader zegt dit en dat’, al deze aannames nemen ze als waarheid aan. Onvoorstelbaar dat notabene ook de rechterlijke macht deze vorm van onrechtmatig handelen ondersteunt en gebruikt om een verkeerde beslissing te nemen in het nadeel van het kind.

 8. Wat een herkenning allemaal hier, om te huilen zelfs.
  Wij waren en zijn er nog steeds altijd voor onze kleinkinderen en dochter.
  Maar worden ook als gevaarlijk gezien( we zijn te verbaal) en pikken leugens niet. Ze willen geen bewijs zien maar oordelen over iets wat ze totaal niet onderzoeken, wij strijden niet maar Voogden houden het in gang. Blijven afdwingen en chanteren dit is waar geld tekort naar toe gaat.
  Wij mogen niet mee praten ,zijn geen party dus doe ik het hier maar misschien is er iemand met hart die opstaat en ellende laat stoppen

 9. Zo herkenbaar. VT en RvK luisteren helemaal niet naar de kinderen of naar de waarheid. Ze doen maar wat op basis van hun vooringenomenheid. Hun werkwijze druist tegen alle mensenrechten en kinderrechten in. Nederland een vrij land? Laat me niet lachen.
  Wanneer gaan we hier nou eens iets aan doen? Wanneer worden ze eens wakker in Den Haag?

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.